اخبار
ما را دنبال کنید

رزومه

پیمان های منعقده در کارهای مشابه پروژه در ۵ سال گذشته به روش B.O.O

ردیف موضوع و شماره پیمان محل اجرا مدت پیمان نام کارفرما
۱ تامین آب شرب ( RO )به روش B.O.O به همراه نگهداری و بهره برداری ۱۰

ساله از سامانه آب شیرین کن –

۱۶/۸۲۵

بندرعباس-بلوار ناصر- جنب بیمارستان شریعتی ۱۰ سال آب و فاضلاب  استان هرمزگان جزیره هنگام
۲ تامین آب شرب ( RO )به روش B.O.O به همراه نگهداری و بهره برداری ۱۰ ساله از سامانه آب شیرین کن –

۱۰۱۴۰/د/۹۰

بندرعباس-بلوار امام حسین-جنب ادره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ۱۰ سال آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان روستای رضوان
۳ تامین آب شرب ( RO )به روش B.O.O به همراه نگهداری و بهره برداری ۱۰ ساله از سامانه آب شیرین کن –

۵۸۸۳/د/۹۰

بندرعباس-بلوار امام حسین-جنب ادره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ۱۰ سال آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان روستای دژگان
۴ تامین آب شرب ( RO )به روش B.O.O به همراه نگهداری و بهره برداری –

۵۸۸۲/د/۹۰

بندرعباس-بلوار امام حسین-جنب ادره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ۱۰ سال آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان روستای لمزان
۵ احداث و تملک و بهره برداری تاسیسات آبگیر و آب شیرین کن ۵۰۰ متر مکعبی جزیره فارو به روش B.O.O- ش ق ۱۶/۲۵۰۰ بندر عباس بلوار ناصر جنب بیمارستان شریعتی ۱۵ سال آب و فاضلاب استان هرمزگان جزیره فارور
۶ خرید، تهیه، نصب، بهره برداری و نگهداری از  آب شیرین کن RO –

۴۳۱۸۸

شیراز – میدان شهید مطهری-بلوار قدوسی غربی-نبش خیابان سبحان ۱۸ماه شرکت آبفای فارس
۷ تضمین خرید آب به روش ساخت و تملک و بهره برداری به روش B.O.O

پروژه ایجاد تاسیسات آبشیرینکن های شهرهای کوهبنان،کیانشهر و ریحانشهر

کرمان ۱۵ سال آب و فاضلاب استان کرمان
۸ خرید تضمینی آب پروژه اجرای تاسیسات نمک زدایی شهر فرخی به ظرفیت

۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز به روش B.O.O

شهر فرخی ۱۵ سال آب و فاضلاب استان اصفهان
۹ خرید، تهیه، نصب، بهره برداری و نگهداری از  آب شیرین کن RO –

۳۳۲۳۴/۳۹/۱

بندرعباس-خیابان طلوع ۱ سال سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان- سرخون
۱۰ فروش آب تصفیه شده آشامیدنی – ش ق ۲۴۶/۸۶ ق همدان- میدان جهاد خ عارف قزوینی جنب فروشگاه جهاد ۱۰ سال آب و فاضلاب همدان

برخی پروژه های فروش دستگاه RO این شرکت با ذکر مشخصات مربوطه

 

 

ردیف موضوع پیمان ظرفیت دستگاه RO نام کارفرما
۱ خرید، تهیه و نصب ۲۴ عدد دستگاه تصفیه آب قابل حمل ۲۴ عدد دستگاه

m3/day 24

کارخانجات صنعتی میلاد سازمان صنایع دفاع
۲ خرید ،نصب و بهره برداری یکدستگاه آب شیرین کن m3/day500 شرکت آبفا استان فارس
۳ خرید ،نصب و بهره برداری دو دستگاه آب شیرین کن دریایی  دو دستگاه m3/day300 شرکت آبفا استان فارس
۴ طراحی و نصب و راه اندازی ۴ دستگاه آب شیرین کن ۲ عدد دستگاه

m3/day 500

آب و فاضلاب  استان کرمان
۲ عدد دستگاه

m3/day 170

۵ خرید،تهیه و  نصب و حمل و بهره برداری آب شیرین کن m3/day700 سازمان جهاد کشاورزی  استان هرمزگان-سرخون
۶ ساخت،نصب و راه اندازی و بهره برداری سیستم RO m3/day840 سازمان اتکا شرکت روغنکشی خرمشهر
۷ خرید،تهیه و  نصب و حمل و بهره برداری آب شیرین کن  m3/day 600 سازمان جهاد کشاورزی  استان هرمزگان-بستک
۸ طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی و بهره برداری ۴دستگاه RO دریایی ۲ عدد دستگاه

m3/day 15

فرماندهی نیروی دریایی
۲ عدد دستگاه

m3/day 10

۹ طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی و بهره برداری ۴دستگاه RO دریایی m3/day14 فرماندهی نیروی دریایی
۱۰ طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی و بهره برداری ۲دستگاه RO دریایی m3/day30 شرکت ملی حفاری ایرن شعبه کیش
۱۱ طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی و بهره برداری یکدستگاه RO دریایی m3/day20 پایدار پولاد پیشرو
۱۲ طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی و بهره برداری دو دستگاه RO m3/day45 آب و فاضلاب روستائی استان تهران
۱۳ طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی یکدستگاه RO m3/day90 آب و فاضلاب استان یزد
۱۴ تآمین آب شرب به روش B.O.O m3/day60 آب و فاضلاب استان همدان
۱۵ طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی و بهره برداری یکدستگاه RO m3/day 200 پالایش گاز بید بلند
۱۶ طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی یکدستگاه RO در داخت کانتینر m3/day 50 شرکت آب . فاضلاب روستایی کرمان
۱۷ طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی یکدستگاه RO m3/day90 شرکت ملی گازایران
۱۸ طراحی،ساخت،نصب و راه اندازی یکدستگاه Double RO m3/day24 تسا

 به همراه دهها پروژه دیگر