اخبار
ما را دنبال کنید

قرارداد ها

موضوع قرارداد : احداث ، تملک ، بهره برداری تأسیسات آبگیر و آب شیرین کن ۵۰۰ متر مکعبی در شبانه
روز جزیره فارور
به روش B.O.O از نوع S.W.R.O
مدت قرارداد : ۱۵ سال
طرف قرارداد : شرکت آب و فاضلاب شهری استان هرمزگان.

……………………………………………………………………………………………………………………

موضوع قرارداد : اجرای تأسیسات نمک زدایی شهر فرخی به ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز به روش B.O.O از نوع B.W.R.O
مدت قرارداد : ۱۵سال

طرف قرارداد : شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان.

…………………………………………………………………………………………………………………..

موضوع قرارداد : عملیات سرمایه گذاری ، ساخت ، اجرای ، راه اندازی ، تولید و تحول ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روزآب شیرین جزیره هنگام با استفاده از فن آوری RO به روش B.O.O از نوع S.W.R.O
مدت قرارداد : ۱۰ سال
طرف قرارداد : شرکت آب و فاضلاب شهری استان هرمزگان
.

………………………………………………………………………………………………………………

موضوع قرارداد : طراحی ، ساخت ، نصب ، راه اندازی ، نگهداری و بهره برداری به روش B.O.O با ظرفیت اسمی تولید ۳۰۰ متر مکعب در شبانه روزآب شیرین روستای دژگان از نوع B.W.R.O
مدت قرارداد : ۱۰ سال
طرف قرارداد : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان.

……………………………………………………………………………………………………………..

موضوع قرارداد : طرح سرمایه گذاری ، ساخت ، اجرا ، راه اندازی ، تولید و تحویل آب شیرین با ظرفیت ۱۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز جهت روستای رضوان با استفاده از فن آوری RO به روش قرارداد B.O.O از نوع B.W.R.O
مدت قرارداد : ۱۰ سال
طرف قرارداد : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان.

………………………………………………………………………………………………………….

موضوع قرارداد : طراحی ، ساخت ، نصب ، راه اندازی ، نگهداری و بهره برداری۲۰۰  متر مکعب در شبانه روز آب شیرین شهر لمزان به روش B.O.O از نوع B.W.R.O
مدت قرارداد : ۱۰ سال
طرف قرارداد : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان.

…………………………………………………………………………………………………………

موضوع قرارداد : قرارداد تضمین خرید آب به روش ساخت تملک و بهر برداری ۱۴۰ متر مکعب در شبانه روز آب شرب ریحانشهر به روش B.O.O از نوع B.W.R.O
مدت قرارداد : ۱۵ سال
طرف قرارداد : شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان.

…………………………………………………………………………………………………

موضوع قرارداد : قرارداد تضمین خرید آب به روش ساخت تملک و بهر برداری ۱۵۰ متر مکعب در شبانه روز آب شرب کیانشهر به روش B.O.O از نوع B.W.R.O
مدت قرارداد : ۱۵سال
طرف قرارداد : شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان.

………………………………………………………………………………………………..

موضوع قرارداد : قرارداد تضمین خرید آب به روش ساخت تملک و بهر برداری ۲۷۰ متر مکعب در شبانه روز آب شرب کوهبنان به روش B.O.O از نوع B.W.R.O
مدت قرارداد : ۱۵سال
طرف قرارداد : شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان کرمان.